Dane osobowe użytkowników

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Godny-Polecenia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000347997, NIP 7010224868.

Inspektor Ochrony Danych

Godny-Polecenia.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
1. drogą e-mail: iod@godny-polecenia.pl,
2. pisemnie na adres Godny-Polecenia.pl Sebastian Smołka z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Mieczysława Foga 18, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 642-306-65-41, REGON 642-306-65-41

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu Godny-Polecenia.pl przetwarza moje dane?

Godny-Polecenia.pl przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach, Godny-Polecenia.pl może wymagać dodatkowej weryfikacji przy zawieraniu umowy, w szczególności poprzez portal Facebook. Jest to podyktowane koniecznością ustalenia tożsamości osób dodających opinie o Profesjonalistach w serwisie i ma zapewnić poszanowanie praw użytkowników, jak i Profesjonalistów.

Ponadto, Godny-Polecenia.pl przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania użytkownika o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu przez Lokalizację lub Profesjonalistę. Na tej podstawie prawnej Godny-Polecenia.pl przetwarza dane osobowe w związku z prośbami o ocenę satysfakcji umówionej i zrealizowanej wizyty.

Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Godny-Polecenia.pl przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 1. świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,
 2. realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty i zapewnienie użytkownikowi informacji na temat takiej wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty, przesłanie informacji z prośbą o ocenę satysfakcji wizyty.
 4. zadawanie pytań Profesjonalistom oraz dodanie opinii o Profesjonalistach.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi firmie Godny-Polecenia.pl świadczenie usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty. Brak zgody uniemożliwi zarezerwowanie terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zadania pytań Profesjonaliście. Brak zgody uniemożliwi zadanie pytania Profesjonaliście.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dodania opinii o Profesjonaliście. Brak zgody uniemożliwi dodanie opinii o Profesjonaliście.

 

Jaki zakres danych osobowych Godny-Polecenia.pl może zbierać podczas umawiania wizyty?

Podczas umawiania wizyty u wybranego Profesjonalisty Godny-Polecenia.pl może zbierać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę i rodzaj wizyty.

Jeżeli poszczególni Profesjonaliści lub Lokalizacje wymagają dla zarezerwowania wizyty podania dodatkowych danych osobowych, Godny-Polecenia.pl będzie pobierał te dane od użytkownika – dotyczy to np. numeru PESEL.

Czy Godny-Polecenia.pl przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom)?

W przypadku zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty, dane osobowe użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną przekazane temu Profesjonaliście lub Placówce, w której Profesjonalista świadczy swoje usługi. Przekazane w ten sposób dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Profesjonalisty, ale również dla osób zatrudnionych przez niego lub pracujących w Placówce takich jak pielęgniarki, recepcjonistki, pomoc medyczna.
Godny-Polecenia.pl nie kontroluje ani nie bada sposobu w jaki lekarze i Lokalizacje wykorzystują udostępnione im przez Godny-Polecenia.pl dane osobowe użytkowników.

Godny-Polecenia.pl może również przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy księgowe i audytorskie,
 • kancelarie prawne,
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Godny-Polecenia.pl,
 • firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail.

Godny-Polecenia.pl przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Serwisu przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających atrakcyjność Serwisu.

Czy Godny-Polecenia.pl przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, Godny-Polecenia.pl może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?

Dane osobowe użytkownika takie jak imię lub nazwisko, pytanie zadane Profesjonaliście oraz dodana opinia o Profesjonaliście mogą być widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu. Te dane osobowe nie są przez Godny-Polecenia.pl anonimizowane i są prezentowane na Profilach Profesjonalistów, na których użytkownik dodał opinię.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia?

Tak. Każdy użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać na Koncie w zakładce „Dane osobowe”. Godny-Polecenia.pl informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Godny-Polecenia.pl dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Czy Godny-Polecenia.pl ma dostęp do prywatnych pytań i wiadomości?

Prywatne pytania i wiadomości umieszczane są na serwerach i w bazach danych Godny-Polecenia.pl. Tym samym Godny-Polecenia.pl ma dostęp do prywatnych pytań i wiadomości. Jednak dostęp ten jest ograniczony tylko do pracowników, którzy zajmują się administrowaniem serwerami i bazami danych, a także mają specjalne upoważnienia nadane przez Godny-Polecenia.pl. Godny-Polecenia.pl stosuje również specjalne narzędzia, które mają za zadanie identyfikować i zapobiegać nadużyciom i zagrożeniom związanym z korzystaniem z Serwisu. Narzędzia te w sposób automatyczny monitorują treści zamieszczane w Serwisie, w tym prywatne pytania i wiadomości.

Czy Godny-Polecenia.pl przetwarza dane osobowe użytkowników w celach marketingowych?

Nie. Godny-Polecenia.pl nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników będących pacjentami w celach marketingowych.

Czy Godny-Polecenia.pl dokonuje profilowania?

Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników Serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) Godny-Polecenia.pl może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania, pomimo że w tym zakresie nie dochodzi w ocenie Godny-Polecenia.pl do przetwarzania danych osobowych, jest uzasadniony interes Godny-Polecenia.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznaliśmy, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

Jak długo Godny-Polecenia.pl będzie przechowywać moje dane osobowe?

Godny-Polecenia.pl będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

 1. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Godny-Polecenia.pl przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o umówionych wizytach, wniesienie sprzeciwu od otrzymywania próśb o wypełnienie ankiet satysfakcji po umówionej wizycie będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Godny-Polecenia.pl nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

 1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Godny-Polecenia.pl potwierdzenia, czy Godny-Polecenia.pl przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Godny-Polecenia.pl może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Godny-Polecenia.pl.
 1. Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Godny-Polecenia.pl są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 1. Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Godny-Polecenia.pl przetwarzał te dane osobowe,
  • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Godny-Polecenia.pl nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Godny-Polecenia.pl może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Godny-Polecenia.pl (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności Godny-Polecenia.pl.pl, które nie będą łączyło się z wykorzystaniem danych osobowych.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

  • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Godny-Polecenia.pl ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Godny-Polecenia.pl, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 1. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Godny-Polecenia.pl. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Godny-Polecenia.pl przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Godny-Polecenia.pl zabezpiecza dane osobowe?

Godny-Polecenia.pl dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach spółki Godny-Polecenia.pl,
 • metody kryptograficzne.

Kiedy Godny-Polecenia.pl występuje jako tzw. podmiot przetwarzający?

W związku z zawieranymi z Profesjonalistami i Lokalizacjami umowami dotyczącymi świadczenia usług, Profesjonaliści i Lokalizacje mogą wprowadzać do oprogramowania komputerowego oferowanego im w ramach umowy dane osobowe osób, które nie są użytkownikami serwisu Godny-Polecenia.pl.pl. Oprogramowanie komputerowe dostarczane przez Godny-Polecenia.pl pozwala Profesjonalistom i Placówkom między innymi na zarządzanie grafikiem pracy, wpisywaniu danych osobowych swoich pacjentów oraz przesyłania swoim pacjentom informacji SMS lub e-mail o umówionej lub odbytej wizycie lekarskiej. W tym celu Profesjonaliści i Lokalizacje mogą wprowadzać do tego oprogramowania dane osobowe. W zakresie dostarczania oprogramowania komputerowego dla Profesjonalistów i Placówek, Godny-Polecenia.pl występuje jako tzw. podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 RODO. Godny-Polecenia.pl jako podmiot przetwarzający przetwarza dane wyłącznie na polecenie Profesjonalistów i Placówek oraz nie wykorzystuje ich we własnych celach. Dotyczy to w szczególności wysyłania do osób, których dane osobowe zostały podane przez Profesjonalistów lub Placówek informacji SMS i e-mail z przypomnieniami o wizytach lub informacji po odbytej wizycie.
Profesjonaliści i Lokalizacje samodzielnie decydują o zakresie wprowadzanych do oprogramowania komputerowego udostępnionego przez Godny-Polecenia.pl danych osobowych. Również samodzielnie Profesjonaliści i Lokalizacje decydują o wysyłce do swoich pacjentów SMS-ów i e-maili dotyczących wizyt. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać takich wiadomości, prosimy o kontakt bezpośrednio z lekarzem lub Lokalizacją, która zleciła wysyłkę tego typu wiadomości.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

Godny-Polecenia.pl Sebastian Smołka z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Mieczysława Foga 18, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 642-306-65-41, REGON 642-306-65-41.

 

Dane osobowe Firmy/Specjalisty/Profesjonalisty

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Godny-Polecenia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000347997, NIP 7010224868.

Inspektor Ochrony Danych

Godny-Polecenia.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
1. drogą e-mail: iod@godny-polecenia.pl,
2. pisemnie na adres Godny-Polecenia.pl Sebastian Smołka z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Mieczysława Foga 18, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 642-306-65-41, REGON 642-306-65-41

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu Godny-Polecenia.pl przetwarza moje dane?

Godny-Polecenia.pl przetwarza dane osobowe Profesjonalistów na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa ta stanowi podstawę do prezentacji pełnego Profilu Profesjonalisty w Serwisie, w tym umożliwienia aktywowania Kalendarza Wizyt w przypadku płatnej umowy o świadczenie Usług Pakiet Premium. Godny-Polecenia.pl informuje, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy ze Godny-Polecenia.pl.

W przypadku Profesjonalistów, którzy zawarli ze Godny-Polecenia.pl umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Godny-Polecenia.pl przetwarza ich dane osobowe również na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania Profesjonalisty o zmianach w Serwisie oraz o nowych możliwościach Serwisu. Uzasadniony interes Godny-Polecenia.pl w przetwarzaniu danych osobowych na tej podstawie polega na umożliwieniu informowania Profesjonalistów o zmianach zachodzących w Serwisie i umożliwienie Profesjonalistom korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez Godny-Polecenia.pl. Po rozważeniu wpływu takich działań na prywatność Profesjonalistów uznaliśmy, że nie zostanie ona ograniczona.

Na jakiej podstawie prawnej Godny-Polecenia.pl przetwarza moje dane osobowe w przypadku, gdy nie zawierałem umowy o świadczenie usług?

W przypadku gdy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie została zawarta, Godny-Polecenia.pl przetwarza dane osobowe Profesjonalisty na podstawie:
zgody udzielonej przez Profesjonalistę bezpośrednio Godny-Polecenia.pl bądź za pośrednictwem Lokalizacje, która wykupiła usług Pakiet Premium; lub
prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Godny-Polecenia.pl, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Godny-Polecenia.pl polega na informowaniu użytkowników internetu o praktyce zawodowej Profesjonalisty, w tym jego specjalizacjach, miejscach przyjmowania pacjentów i opiniach na temat jego działalności. Uważamy, że cel ten nie narusza prawnie chronionych interesów Profesjonalistów i nie ma znaczącego wpływu na ich prawo do prywatności. Profesjonaliści, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego podlegają ocenom społecznym, a korzystających z ich wiedzy i doświadczenia w najważniejszych sprawach życiowych mają prawo do informacji o ich umiejętnościach i zaangażowaniu.

 

Godny-Polecenia.pl pozyskał dane osobowe Profesjonalisty, który nie zawarł umowy o świadczenie usług elektoronicznych?

Godny-Polecenia.pl pozyskał te dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą czy rejestr Firma/Specjalistay prowadzony przez NIL. Godny-Polecenia.pl mógł również pozyskać dane osobowe od użytkowików serwisu bądź od Lokalizacje, która zawarła ze Godny-Polecenia.pl umowę o świadczenie usług Pakiet Premium.

Jakie kategorie danych osobowych pozyskał Godny-Polecenia.pl?

W zależności od źródła, kategorie pozyskanych danych osobowych:

 • Imiona i nazwiska,
 • Specjalizację,
 • Miejsce prowadzenia działalności i przyjmowania pacjentów.

Czy Godny-Polecenia.pl przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. Firmom, dostawcom)?

Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców Godny-Polecenia.pl może przekazywać dane osobowe innym podmiotom.

Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów

 • firmom księgowym i audytorskim,
 • kancelariom prawnych świadczącym usługi na rzecz Godny-Polecenia.pl,
 • firmom świadczącym usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Godny-Polecenia.pl,
 • firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail,
 • firmom ubezpieczeniowym,
 • Innym firmom, z którymi Godny-Polecenia.pl zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czy Godny-Polecenia.pl przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, Godny-Polecenia.pl może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Każdy Profesjonalista może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się ze Godny-Polecenia.pl. Godny-Polecenia.pl informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Godny-Polecenia.pl dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Czy Godny-Polecenia.pl dokonuje profilowania?

Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników Serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) Godny-Polecenia.pl może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania, pomimo że w tym zakresie nie dochodzi w ocenie Godny-Polecenia.pl do przetwarzania danych osobowych, jest uzasadniony interes Godny-Polecenia.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznaliśmy, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

Jak długo Godny-Polecenia.pl będzie przechowywać moje dane osobowe?

Godny-Polecenia.pl będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie są prawa Profesjonalistów w związku z ich danymi osobowymi?

 1. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

Każdy Profesjonalista ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Godny-Polecenia.pl przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, wniesienie sprzeciwu od otrzymywania próśb o wypełnienie ankiet satysfakcji po umówionej wizycie będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Godny-Polecenia.pl nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

 1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Każdy Profesjonalista ma prawo do uzyskania od Godny-Polecenia.pl potwierdzenia, czy Godny-Polecenia.pl przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Godny-Polecenia.pl może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy Profesjonalista może:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Godny-Polecenia.pl.
 1. Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.

Każdy Profesjonalista ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Godny-Polecenia.pl są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 1. Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.

Każdy Profesjonalista ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Godny-Polecenia.pl przetwarzał te dane osobowe,
  • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Godny-Polecenia.pl nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Godny-Polecenia.pl może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Godny-Polecenia.pl (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

Dla potwierdzenia tożsamości Profesjonalisty, który wykonuje prawo do bycia zapomnianym możemy prosić o wypełnienie formularza. Formularz ten pozwoli nam na dokładne zidentyfikowanie Profesjonalisty.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Każdy Profesjonalista, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostęp tylko do takich funkcjonalności Godny-Polecenia.pl, które nie będzie łączyło się w wykorzystaniem danych osobowych.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

  • gdy Profesjonalista kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Godny-Polecenia.pl ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Profesjonalista zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe Profesjonalisty przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy Profesjonalista wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Godny-Polecenia.pl, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 1. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Każdy Profesjonalista, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Godny-Polecenia.pl. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Godny-Polecenia.pl przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Profesjonalistę, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Godny-Polecenia.pl zabezpiecza dane osobowe?

Godny-Polecenia.pl dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach spółki Godny-Polecenia.pl,
 • metody kryptograficzne.

Kiedy Godny-Polecenia.pl występuje jako tzw. podmiot przetwarzający?

W związku z zawieranymi z Profesjonalistami i Lokalizacjami umowami dotyczącymi świadczenia usług, Profesjonaliści i Lokalizacje mogą wprowadzać do oprogramowania komputerowego oferowanego im w ramach umowy dane osobowe osób, które nie są użytkownikami serwisu Godny-Polecenia.pl. Oprogramowanie komputerowe dostarczane przez Godny-Polecenia.pl pozwala Profesjonalistom i Placówkom między innymi na zarządzanie grafikiem pracy, wpisywaniu danych osobowych swoich pacjentów oraz przesyłania swoim pacjentom informacji SMS lub e-mail o umówionej lub odbytej wizycie lekarskiej. W tym celu Profesjonaliści i Lokalizacje mogą wprowadzać do tego oprogramowania dane osobowe. W zakresie dostarczania oprogramowania komputerowego dla Profesjonalistów i Placówek, Godny-Polecenia.pl występuje jako tzw. podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 RODO. Godny-Polecenia.pl jako podmiot przetwarzający przetwarza dane wyłącznie na polecenie Profesjonalistów i Placówek oraz nie wykorzystuje ich we własnych celach. Dotyczy to w szczególności wysyłania do osób, których dane osobowe zostały podane przez Profesjonalistów lub Placówek informacji SMS i e-mail z przypomnieniami o wizytach lub informacji po odbytej wizycie.
Profesjonaliści i Lokalizacje samodzielnie decydują o zakresie wprowadzanych do oprogramowania komputerowego udostępnionego przez Godny-Polecenia.pl danych osobowych. Również samodzielnie Profesjonaliści i Lokalizacje decydują o wysyłce do swoich pacjentów SMS-ów i e-maili dotyczących wizyt. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać takich wiadomości, prosimy o kontakt bezpośrednio z Firma/Specjalistom lub Lokalizacją, która zleciła wysyłkę tego typu wiadomości.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

Godny-Polecenia.pl Sebastian Smołka z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Mieczysława Foga 18, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 642-306-65-41, REGON 642-306-65-41  .

Gdzie znajdę regulamin i politykę prywatności serwisu Godny-Polecenia.pl?

Linki do regulaminu i polityki prywatności są zawsze w stopce strony, można je zobaczyć pod tymi adresami:

http://www.godny-polecenia.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/